APIE PRIZAI NAUJIENOS PASIRUOŠK TAISYKLĖS
Privatumo politika
Mykolo Romerio universitetas (toliau – MRU), juridinio asmens kodas 111951726, registracijos adresas Ateities g. 20, Vilnius, įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą ir Jūsų teisių apsaugą Jums naudojantis LRT portalo svetaine www.teisekiekvienam.lrt.lt . Įgyvendindami šias pareigas, MRU vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir privatumo teisinę apsaugą bei MRU vidaus teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, su kuriais gali susipažinti šioje nuorodoje https://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/dap/teises-aktai/. Pateikę savo asmens duomenis bei papildomus sutikimus, kai to aiškiai reikia pagal šią Privatumo politiką, Jūs MRU suteikiate teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje. Užsukę į LRT portalą, pateikę savo asmens duomenis bei papildomus sutikimus, kai to aiškiai reikia pagal šią Privatumo politiką, Jūs suteikiate MRU teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje. Jei naudojatės LRT portalu, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis LRT portalu. Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite informaciją apie tai:
 • kokius asmens duomenis tvarko MRU;
 • kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai;
 • kiek laiko MRU saugos Jūsų asmens duomenis;
 • ar Jūsų asmens duomenys bus perduodama kitiems asmenims;
 • kada ir kaip MRU gali tvarkyti nepilnamečių asmens duomenis;
 • kokius slapukus renka, naudoja ir saugo MRU;
 • kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti.
MRU tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis vartotojo pateiktu sutikimu. MRU tvarko asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate registruodamiesi LRT portale ir kurdami savo paskyrą: kategorija (mokinys, pilietis), vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas, mokykla, klasė, mokytojo vardas, pavardė, mokytojo el. pašto adresas. Asmens duomenų tvarkymo tikslai MRU tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
 • Jums būtų patogu naudotis LRT portalu ir jo veikimas atitiktų Jūsų poreikius;
 • būtų užtikrintas sklandus LRT portalo administravimas;
 • laiku ir tinkamai būtų pateikti atsakymai į Jūsų užklausas, prašymus;
 • Galėtumėte atlikti Nacionalinį teisės žinių olimpiados testą;
 • Informuoti asmenis, kurie pateks į II Nacionalinės teisės žinių olimpiados etapą;
 • Informuoti ir susisiekti su olimpiados nugalėtojais;
 • MRU galėtų vykdyti statistinę ir kitą analizę, kad galėtų nuolat tobulinti MRU ir LRT organizuojamą konkursą.
Saugojimo terminas Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.
Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį po Nacionalinės teisinių žinių olimpiados pabaigos.
Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus po Nacionalinės teisinių žinių olimpiados pabaigos.

Ilgiau Jūsų asmens duomenys gali būti saugoma tik šiais atvejais:
 • kai esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • kai Jūsų asmens duomenys būtini tam, kad būtų tinkamai išspręstas ginčas ar skundas;
 • esant kitokiam specialiam teisės aktuose numatytiems pagrindui.
Šie asmens duomenys sunaikinami nedelsiant gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
Asmens duomenų perdavimas Jūsų pateikti asmens duomenys jokiu būdu nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus jei tai būtų būtina organizuojant Nacionalinę teisinių žinių olimpiadą, ir įstatymų numatytus atvejus, kai tai pateikti būtina (pvz., teisėsaugos institucijoms, teismui). Duomenys trečiajai šaliai gali būti perduoti esant išankstiniam Jūsų sutikimui. Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis yra sulaukęs bent 14 metų. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 14 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai. Slapukai Su slapukų naudojimo tvarka MRU numatyta MRU slapukų politikoje https://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/dap/teises-aktai/ Jūsų teisės Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:
 • sužinoti (būti informuotu), kokius Jūsų asmens duomenis tvarko MRU;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius savo asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti visus apie Jus sukauptus duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti („teisė būti pamirštam“);
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai;
 • reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus;
 • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
 • atšaukti duotą sutikimą tiesioginei rinkodarai ar slapukams.
Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, mes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą apie atliktus prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisakysime juos atlikti. Jums pateikus prašymą, susijusį su aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimu, mums gali būti reikalinga nustatyti Jūsų asmens tapatybę dėl ko mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomų duomenų ar dokumentų. Visi šie papildomi duomenys bus naudojami išimtinai tik Jūsų tapatybės nustatymo tikslais ir tai padarius bus nedelsiant saugiai mūsų ištrinti. Jūsų prašymas, klausimas ar nurodymas MRU turi būti pateiktas elektroniniu paštu adresu dap@mruni.eu Gindami savo pažeistas teises, susijusias su asmens duomenų teisine apsauga, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).